tiistai 30. joulukuuta 2008

Eläinkokeet

Asun ilmeisesti samalla alueella kuin joku eläinaktivisti, koska jälleen aamulla bongasin tiedostavan julisteen, jossa tällä kertaa vastustetaan eläinkokeita. Materiaali oli paljon asiallisempi kuin turkistarhausta vastustanut juliste, sillä kyseessä oli sarjakuvamainen esitys, ei trikkikuvaus.

Yleistä perustietoa eläinkokeista löytyy Koe-eläinkurssin introsta (ppt) ja Turun yliopiston FAQ:sta.

Yleensähän kosmetiikkateollisuuden tarpeisiin tehtäviä eläinkokeita vastustetaan äänekkäimmin, mutta toki aktivistien joukoissa esitetään näkemyksiä kaiken eläinkoetoiminnan lopettamisen puolesta. Kuitenkin lääketieteellisen ymmärryksen (pdf) ja ylipäätään kemikaalien vaikutuksen ymmärryksen kannalta eläinkokeiden merkitys on ratkaisevaa. Historiallisena esimerkkinä lääketieteellisestä edistysaskeleesta kelpaa insuliinin löytäminen.

En silti väitä, etteikö eläinkokeiden väheneminen olisi toivottavaa ja kyllä siihen pyritäänkin. Nähdäkseni realistisia tapoja vähentää eläinkokeiden määrää pitkällä aikavälillä ovat esimerkiksi keinoihomallit ja laskennalliset menetelmät, joista ensin mainittujen parissa on Suomessakin tehty työtä muun muassa Kuopiossa. Pasonen-Seppäsen kehittämää keinoihomallia voidaan käyttää korvaamaan eläinkokeet lääkeaineiden ihonläpäisevyyden ja -ärsytyksen testaamisessa, mutta toivotaan, että tämän tyyppinen kehitys johtaa läpimurtoihin yhä laajemmin.

Yllä kuvatun kaltainen tutkimus on laillista ja oikeaa toimintaa yhteiskunnan kehittämiseksi, josta kaikki aktivistit voivat vapaasti ottaa mallia. Haittapuolena tässä toimintamallissa aktivistien kannalta on, että fiilispohjalta tällaista perustutkimusta ei synny, eikä mielenosoituksiin tai pommi-iskuihin pääse osallistumaan.

sunnuntai 28. joulukuuta 2008

Kahden otoksen suhteellisen osuuden testi


Käsittelen tässä tekstissä standardin tekniikan kahden otoksen suhteellisen osuuden z-testistä ja myöhemmässä tekstissä esittelen kenties keinon, joilla testin teknisistä rajoituksista päästään osittain eroon (laskelmat ovat työn alla). Standardin testin rajoitukset ovat ongelmallisia erityisesti rikostilastojen analyysissä, koska rikoksiin syyllistyy tavallisesti hyvin pieni osa populaatiosta vuoden aikana.

Käsitellään tässä vain niin sanottua kaksisuuntaista testiä, koska muutokset yksisuuntaiseen testiin pääsemiseksi ovat suoraviivaisia. Testin kehittelyn muotoilu on omani, joten siitä voi löytyä muun muassa merkintäteknistä huomautettavaa.

Olkoon meillä populaatiot X1 ja X2 ja vastaavasti populaatioiden koot ovat n1 ja n2. Merkitään fk:lla populaatiossa olevien rikollisten määrää (ilmenee tilastosta), jolloin rikollisten määrän matemaattiseksi malliksi otetaan satunnaismuuttuja sk, joka on Bin(nk, fk/nk)-jakautunut (k = 1 tai k = 2), ja oletetaan näiden olevan riippumattomia. Merkitään pk = sk/nk kaikilla k.

Nollahypoteesi H0: p1 = p2 = p
Vaihtoehtoinen hypoteesi H1: p1 on erisuuri kuin p2

Oletetaan H0 todeksi, jolloin saadaan painotettuna keskiarvona harhaton estimaatti p = (p1n1+p2n2)/(n1 + n2).

Seuraava vaihe (erityisesti normaaliapproksimaatio) on testin teknisten rajoitusten kannalta kriittinen.

Tehdään satunnaismuuttujalle sk = nk(sk/nk) normaaliapproksimaatio ilman jatkuvuuskorjausta, jolloin "likimääräiseksi" jakaumaksi saadaan N(nkp, nkp(1-p)). Normaalijakauman ominaisuuksista (Properties 1.) seuraa, että satunnaismuuttuja sk/nk on N(p, p(1-p)/nk)-jakautunut. Tällöin riippumattomuuden ja normaalijakauman ominaisuuksien nojalla p1 - p2 = s1/n1 - s2/n2 on N(0, p(1-p)(1/n1 + 1/n2))-jakautunut.

Näin siis saadaan testisuureelle z = (p1 - p2)/sqrt(p(1-p)(1/n1 + 1/n2)) (joka on standardinormaalijakautunut) sen tavallinen esitys (Two-proportion z-test, equal variances). Wikipediassa esiintyvät rajoitukset liittyvät normaaliapproksimaation kelvollisena pysymiseen ja tähän puutteeseen aion saada kehitystä myöhemmin Poisson-jakaumien avulla.

Testisuureen z itseisarvoltaan suuret arvot (kaksisuuntaisessa testissä) viittaavat siihen, että nollahypoteesi H0 ei päde. Kriittiset arvot hylkäämiselle eri merkitsevyystasoilla ovat seuraavat:z-testin kriittiset arvot
5 %1 %0,1 %
2-suuntainen testi1,9602,5763,291
1-suuntainen testi1,6452,3263,090


Jos jollain on jokin ehdotus, joka parantaa tämän tyyppisen matemaattisen aineksen esitystapaa blogissa, ottaisin sen kiitollisena vastaan.

sunnuntai 21. joulukuuta 2008

Mediakatsaus: Malmössä rankkaa innovointia

Kuten tiedämme, Yle kertoo totuuden, joten käytän TV 1:n klo 18.00 19.12.2008 lähettämiä uutisia lähdeviitteenä. Malmölaista siirtolaislähiötä Rosengårdia ja sen asukkaiden innovatiivisuutta käsitellään videolla alkaen hetkestä 5:03.

Joitakin kohtia Petteri Väänäsen raportista:

"Muutaman sadan siirtolaisnuoren joukko sai avukseen kolmisenkymmentä anarkistia, jopa jalkapallohuligaaneja."

"Riehunnan varsinainen kipinä oli se, kun kellaritiloissa sijainnut tilapäinen moskeija ja kokoustila suljettiin paloturvallisuussyistä. Nuoret yrittivät vallata sen takaisin"

"Paloja sytytettiin, missä palavaa löytyi, roskalavoilla ja jopa rappukäytävissä. Palokuntaa ei voitu kutsua paikalle, koska se joutui aiemmin kivi- ja polttopullosateen kohteeksi. Yksikään poliisiauto ei säilynyt vahingoittumattomana."

"Rosengårdin [...] 5000 asukkaasta 150 on syntynyt Ruotsissa, mutta ruotsalaisia sukunimiä ei juuri postiluukuissa näy."

"[T]yöikäisestä väestä on vain 15 prosenttia ollut työn kanssa tekemisissä, ei tosin välttämättä juuri nyt."

"Nuorten sosiaalinen tilanne taitaa kuitenkin olla parempi selitys tapahtumiin kuin mahdollinen islamilainen ääriliikehdintä."

Asiasta enemmän kiinnostuneille suosittelen ruotsalaismediaan tutustumista. Dagens Nyheterin artikkelit tästä ja tästä. Vielä sunnuntaiaamunakin on tuikattu kuusi autoa tuleen.

lauantai 20. joulukuuta 2008

Harhaton estimaatti

Vihreiden puoluehallitus vaatii ratkaisuja maahanmuuton ongelmiin (tiedote).

Nostan esiin seuraavan Anni Sinnemäen kommentin:
- Yhdenvertaisuus merkitsee maahanmuuttajien kohtelua yksilöinä, ei jonkun tilastollisen ryhmän jäseninä.

Rohkenen olla eri mieltä, eikä kyseessä oikeastaan edes ole mikään mielipideasia, vaan tilastotieteellinen tosiasia. Jos meillä on tiedossa vaikkapa, että maahanmuuttaja on turkkilainen, niin häntä on ensisijaisesti kohdeltava kyseisen ryhmän jäsenenä. Emmehän voi tehdä mitään parempaakaan, kun muuta tietoa ei vielä ole. Tiedon kerääminen kyseisestä yksilöstä taas maksaa aikaa ja rahaa tehtiinpä se sitten etukäteen tai vasta käytännön kokemusten myötä.

Tilastotieteessä tällaisia parhaita mahdollisia arvioita kutsutaan harhattomiksi estimaateiksi, jotka maahanmuuttajien tapauksessa saadaan kyseisen ryhmän edustajien aiemmista saavutuksista kyseisessä maassa. Menetelmän teknistä pätevyyttä voidaan aiheellisestikin kritisoida, mutta käytännössä joudumme hyppimään rohkeasti johtopäätöksiin vaillinaisenkin (mutta parhaan mahdollisen) metodiikan ja datan pohjalta, kun päätöksiä reaalimaailmassa tehdään. Tavoitteena ei voi olla tilastotieteilijöiden täydellinen tyydyttäminen, koska se tyydyttäminen vaatii sukupolvien verran kokemusta ja rekkalasteittain resursseja, jolloin mahdollinen peruuttamaton vahinko on jo kauan sitten tapahtunut.

Käytännössä erilaiset tilastotiedot (esimerkiksi rikos-, työllisyys- ja yrittäjyystilastot meiltä ja muualta) antavat meille todennäköisyysarvioita maahan pyrkivän yksilön toiminnasta. Ne eivät sano mitään varmaa, eivätkä esimerkiksi väitä kaikkia maahanmuuttajia rikollisiksi. Ne ilmaisevat parhaan mahdollisen arvion, jonka pohjalle käytännön toimintamme täytyy rakentua.

Tästä periaatteesta poikkeaminen johtaa harhaisiin estimaatteihin, harhaiseen päättelyyn ja harhaisiin johtopäätöksiin maahanmuuttopolitiikan seurauksista.

sunnuntai 14. joulukuuta 2008

Ruotsin väestön kehitys

Taitoni Ruotsin tietojen hankkimiseen on vielä puutteellista, joten tätä ensimmäistä laskelmaani pitää varmasti parantaa vielä monta kertaa, kunhan parempaa dataa saadaan. Pyrin tekemään laskelmani vajavaisten tietojen pohjalta niin hyvin kuin mahdollista, mutta näitä laskelmia ehdottomasti pitää kritisoida ja tietojani tarkentaa, jos löydätte parempia lähteitä.

Oletan muslimien määrän aluksi olevan luokkaa 500000 jakautuneena puoliksi miesten ja naisten kesken. Virallisia tilastoja asiasta ei ole olemassa, mutta erilaisia arvioita on esitetty ja valitsemani määrä on arvioiden kanssa linjassa (tosin sukupuolijakauma on puhdas arvaus). Ikäjakaumasta en löytänyt mitään tietoa, joten käytän tasajakaumaa ikävuosien 0-65 osalta. Ruotsissa on kaikkiaan 17,3 prosenttia maahanmuuttajia tai maahanmuuttajataustaisia, joten muita kuin muslimeja on lähtötilanteessa noin 1090000 kappaletta, joiden oletan jakautuvan tasaisesti sukupuolten ja ikäryhmien 0-75 välillä.

Olen löytänyt jonkin verran aineistoa maahanmuuttajien ikäjakaumista saapumisvuotena, mutta niissä on toistaiseksi ollut aina vakavia puutteita (kuten rajoittuminen 15-65 -vuotiaiden käsittelyyn), jotka ainakin osittain estävät niiden hyödyntämisen tämän tyyppisessä laskelmassa. Siksi päädyin edelleen käyttämään Exp(0,07)-jakaumaa muslimimaahanmuuttajien iän määräämiseen. Kantaväestön paluumuuton oletan tapahtuvan vanhemmissa ikäluokissa ja käytän tasajakaumaa ikävuosien 40-70 välillä (vedetty stetsonista). Muut maahanmuuttajat arvotaan tasajakaumasta 0-50.

Maahanmuuttajia on viime vuosina ollut runsaasti, mutta sen laadusta on vaikea saada tarkkaa käsitystä (kantaruotsalaisten (?) paluumuuttokin on laajaa (oletus 2000 miestä ja 2000 naista vuodessa)). Oletan laskelmassa, että saapuvat muslimit ovat turvapaikanhakijoita eli hyödynnän tätä tilastoa, josta kätevästi löytyy myös sukupuolien välinen jakauma, mikä on erittäin tärkeää. Jos maa on muslimienemmistöinen, tulkitsen sieltä tulevien muuttajien olevan muslimeita. Oletus muslimimaahanmuuton osalta: miehiä 19000 ja naisia 7000 vuodessa. Muita maahanmuuttajia tulee 2000 miestä ja 2000 naista vuodessa.

Kokonaishedelmällisyysluvun osalta oletukseni ovat: kantaväestö 1,67, muslimit 3,0 ja muut maahanmuuttajat 1,8.

Ruotsissa on myös laajaa maastamuuttoa, josta tilastojen löytäminen on myös hyvin ongelmallista erityisesti ikäjakauman ja etnisyyden suhteen. En varsinaisesti vieläkään mallinna muuttoliikettä ulospäin, vaan huomioin asiaa hieman maahanmuuttajien määrän avulla.

Kuolevuuteen käytän Suomen Tilastokeskuksen arvioita, koska ainakin Ruotsin elinajanodotteet ovat laskelman kannalta riittävän lähellä Suomen tilannetta, joten kuolevuuskertoimet ovat riittävän laadukkaat.

Graafit 20 vuoden välein:


torstai 11. joulukuuta 2008

Katsaus vastapuolen näkemyksistä

Vihreiden tuleva puheenjohtaja Anni Sinnemäki informoi tietämättömiä eduskunnassa:

Paras tapa päästä eroon laittomasta maahanmuutosta on toki luoda riittävä määrä väyliä lailliselle maahantulolle.

Vastaavalla tavalla voidaan muuten päästä eroon mistä tahansa rikostyypistä. Tehdään niistä laillisia!

Sitten RKP:n leiristä Pär Stenbäck ehdottaa, että varsinkin venäläisille maahanmuuttajille ryhdyttäisiin opettamaan ensimmäisenä kotouttamiskielenä suomen asemesta ruotsia. Samassa uutisessa käy ilmi, miksi RKP oikeasti toivoo maahanmuuton lisääntyvän. Syy on tietysti se sama, millä RKP:n olemassaolo ylipäätään on perusteltavissa eli kielipolitiikka. Stenbäckin mukaan kasvava maahanmuuttajaväestö voisi olla tulevaisuudessa uusi ruotsinkielinen vähemmistö Suomessa.

Eläinaktivistien uusin tempaus

Ovat näköjään levitelleet ympäri Helsinkiä kuvia verisistä ketunraadoista, joilta on otettu takki pois. Siltä varalta, että joku ei tiedä kuvia trikeiksi, kerron tässä, että todellisuudessa operaatiossa ei veri lennä. Niiden huomioarvoa on pyritty kuvankäsittelyn keinoin lisäämään. Kampanja on suunnattu Halosta vastaan.

EDIT: Vaatetusliike Halonen on kuulemma osa veristä turkisteollisuutta. Väite joutuu kiinnostavaan valoon, kun huomioidaan, että kampanjaa käydään trikkikuvin. No, onhan se jo todistettua, että eläinaktivistien moraali ja etiikka ovat omastani voimakkaasti poikkeavia.

keskiviikko 10. joulukuuta 2008

Rypäleaseet

Vihreiden joukossa esitetään näkemyksiä siitä, että Suomenkin pitäisi liittyä rypäleaseet kieltävään Oslon sopimukseen. Olisi mielestäni suotavaa, että kansallisen tason poliitikolta tulisi samassa tekstissä näkemys erilaisista rypäleaseet korvaavista järjestelmistä. Meiltä ollaan kovaa kyytiä viemässä jalkaväkimiinoja, joiden merkitystä kuvaileva raportti (pdf) kertoo tylyä kieltään muun muassa vaikutuksesta vihollisen etenemisnopeuteen. Pitäisikö meidän käydä taistoon kivien, keppien ja valkoisten nenäliinojen varassa? Olemme sitäpaitsi sopimuksen ulkopuolella hyvässä seurassa Viron ja Latvian kanssa ja meillä on muutenkin maantieteellisessä mielessä jotain yhteistä.

On tietysti mahdollista, että Vihreissä ei uskota laajamittaisen maasodan mahdollisuuteen. Todennäköisyysarvioissa ja muussakin matemaattisessa masturbaatiossa - olkoonpa se miten tyydyttävää hyvänsä - on vain eräs perustavaa laatua oleva vika. Niiden tuloksiin ei ole koskaan syytä luottaa liian sinisilmäisesti, ei varsinkaan, mikäli väärän arvion seuraukset ovat tuhoisat. Puolustusjärjestelmäämme rakennetaan vuosikymmenien aikajänteellä, joten todennäköisyysarvion on oltava kohdallaan tästä kymmeniä vuosia eteenpäin. Osaavatko Vihreät tosiaan arvioida tulevaisuutta tarkasti? Tuliko esimerkiksi Georgian/Gruusian tilanne yllätyksenä? Montako vuotta etukäteen Vihreissä pystyttiin näkemään kyseinen selkkaus? Minkälaista kalustoa sotatoimissa käytettiin?

Itse edustan näkökulmaa, jonka pääperiaatteena on turvallisuuden luominen uskottavan puolustuksen kautta mahdollisimman pienin kustannuksin.

Yhtenä osana tällaista uskottavaa puolustusta on otettava huomioon laajamittaisen maasodankäynnin uhka, vaikka sen riski epäilemättä onkin vähenemässä. Seuraukset olisivat kuitenkin niin vakavat, että kyseinen riski on huomioitava. Jalkaväkimiinat ja niitä korvaavat järjestelmät (muun muassa rypäleaseet) ovat nimenomaan tällaisen uhkakuvan välineistöä.

Tietojeni mukaan Suomi on toistaiseksi hankkinut raskaisiin raketinheittimiin miina-ammuksia (nimenomaan ajoneuvoja vastaan). Uutisessa ei tarkemmin määritelty, minkälaisia kuorma-ammuksia 155 mm:n tykeille on hankittu, mutta Puolustusvoimien sivuilta löytyy hieman tietoa. Tällaisissa ammuksissa on se yhteinen piirre, että ne ammutaan alueelle vasta, kun vihollisen toimintaa on havaittu, eikä niitä ole tarkoitus kylvää ympäriinsä, jolloin vaikutusalue Suomen resurssitkin huomioiden on väistämättä rajattu.

Rypäleaseiden avulla levitettävien miinojen osalta pystymme epäilemättä luomaan samantyyppisen järjestelmän kuin tavallisillekin miinoille, joka auttaa myöhemmin löytämään ja raivaamaan miinat, eihän miinojen levitystapa sinänsä muuta tätä asiaa mihinkään. Wikipedian tietojen mukaan Juhani Kaskeala on ilmoittanut Suomen hankkimien tykistön kuorma-ammusten toimintavarmuudeksi 99,8 prosenttia. Ottaen nämä asiat huomioon joudun tulkitsemaan, että rypäleaseiden hyödyt ovat suuremmat kuin haitat, koska meidän on myös huomioitava aseiden vaihtoehtoiskustannus siinä mielessä, että kuinka paljon siviilejä säästyy uskottavan puolustuksen (tai käytännön sotatoiminnan yhteydessä tehokkaan puolustuksen) ansiosta. Sodan jälkeen mahdollisesti kuolevat siviilit ovat vain osa kokonaisuutta.

lauantai 6. joulukuuta 2008

Ekoterrorismi

A-talkissa keskusteltiin 4.12. aiheesta Eläinaktivistit kanalassa.

Ohjelmassa käsiteltiin Närpiöläiseen kanalaan tehtyä iskua, jossa iskun tehneet terroristit hajoittivat kanalan ilmastointilaitteet ja onnistuivat tukehduttamaan tuhansia kanoja. Kanalan seinään oli maalattu muun muassa kirjaimet EVR, joka viittaa Eläinten vapautusrintamaan.

Vieraina ohjelmassa olivat eläinaktivisti Sari Komulainen (Oikeutta Eläimille -järjestöstä (jatkossa lyhyesti OE)), rikoskomisario Risto Nyholm, Siipikarjanliiton toiminnanjohtaja Lea Lastikka ja tutkija Salla Tuomivaara.

Rikoskomisario heittää pari kertaa niin loistavia kommentteja keskusteluun, että aktivistien kiemurtelua on suorastaan nautinnollista seurata, suosittelen katsomaan. Ohjelmassa käy esimerkiksi ilmi seuraavia seikkoja: kaikki kiinni jääneet EVR:n jäsenet ovat myös OE:n jäseniä, OE:n perustajajäsenistä kaikki on tuomittu laittomista turkistarhaiskuista, tutkija Salla Tuomivaaran entinen poikaystävä on tehnyt iskuja (vaikka kyseinen tutkija aikaisemmin väitti, ettei hänen lähipiiristään iskuja tehneitä löydy), kuvamateriaalin tehostamiseksi on viety kuolleita kanoja kanaloihin (vastaavaa trikkikuvausta/temppuilua on harrastettu myös turkistarhojen yhteydessä), julkisuudessa esiintyneet tuottajat ja eläinlääkärit ovat saaneet tappouhkauksia ja niin edelleen.

Julkisuudessa vähemmälle huomiolle jäi Lappajärvellä tehty turkistarhaisku, jossa eläinten turkkeja värjättiin hennavärillä ja siitoskortit tuhottiin. Tarhaajan mukaan terroristi-isku aiheutti 30000 euron kustannukset. Alueelle oli maalattu EVR:n tunnuksia.

Häkkien ovia oli avattu, mutta kuten kaikki kettujen kanssa tekemisissä olleet tietävät, ketut jäivät suurimmaksi osaksi häkkeihinsä. Rohkenen jopa epäillä, että häkeistään poistuneet ketut oli poistettu sieltä väkivalloin. Onneksi tällä kertaa tarhalla ei ollut minkkejä vapautettavaksi, sillä nämä älypäät eivät perinteisesti ole ymmärtäneet kyseisen eläimen vaikutusta ekosysteemin tilaan.

Turkistarhausta vastustetaan nähdäkseni yleensä hyvin emotionaalisin perustein, kuten netistä ladattujen pörröisten eläinten elinoloja ja tappamista käsitteleviin videoihin. Olen niitä itsekin nähnyt, eikä niillä ole mitään tekemistä Suomessa harjoitettavan turkistarhauksen realismin kanssa. Eräässä näkemässäni videossa yhtä kettua yritettiin tappaa noin varttitunnin ajan kepeillä hakkaamalla ja kuristamalla. Jokainen varmaan ymmärtää, että turkistarhaus on Suomessa teollista toimintaa, eikä eläinten tappaminen yksinkertaisesti voi olla videolla kuvatun kaltaista hidasta ja tehotonta työvoimavaltaista säheltämistä.

Turkistarhauksen loppuminen täällä tarkoittaisi tuotannon siirtymistä entistä suuremmassa mitassa Kiinaan, jossa eläinsuojelulainsäädäntö ei ole länsimaisen standardin tasolla. Tätäkö toivotaan? Tuotteiden kysyntähän ei ole loppumassa mihinkään ja siihen kysyntään kyllä sitten vastataan.

Oikea tapa vaikuttaa asioihin on demokraattinen vaikuttaminen, eikä tällainen laillisia elinkeinoja harjoittavien yhteiskunnan tukipilarien toiminnan vaikeuttaminen terrorismin keinoin. Etiikka ja moraali eivät ole millään muotoa objektiivisia käsitteitä, eikä kenelläkään yksilöllä ole oikeutta väittää omaa moraaliaan ainoaksi oikeaksi. Pelisäännöt meillä määrää kirja nimeltä Suomen laki ja niitä lakeja voidaan tarvittaessa muuttaa asianmukaisessa järjestyksessä, mikäli muutoksilla on tarvittava kansan tuki.

torstai 4. joulukuuta 2008

Anja Snellman: Halla-aholle pitäisi antaa palkinto

Anja Snellman tunnustautui tänään MTV 3:n Huomenta Suomessa Jussi Halla-ahon blogin lukijaksi.

Snellman muun muassa kritisoi median, erityisesti Helsingin Sanomien, asenteellisuutta Halla-ahon tekstejä kohtaan. Hän myös heittää toivomuksen Tarja Haloselle, että tämä ottaisi uudenvuodenpuheessaan kantaa avoimemman keskustelukulttuurin luomiseksi Suomeen. Lisäksi hän kehuu Jussi Pajusen tuoretta keskustelunavausta maahanmuuton aiheuttamista haasteista.

Snellman: "Se koetaan heti valtavaksi uhkaksi, jos joku tällainen Jussi Halla-aho, minun mielestäni perustellen, kysyy, mihin me olemme menossa ja pitääkö suvaita suvaitsemattomuutta."